promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

ประกันรายได้ยาง กิโลกรัมละ 60 บาท ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม

thumbnail-145
economics

เศรษฐกิจ

ประชาธิปัตย์

รายละเอียด

เป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในการประกันรายได้ยาง ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรฯ ขออนุมัติดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และครม.ลงมติอนุมัติในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยการจ่ายเงินงวดที่ 1 (วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยางดำเนินโครงการเป็นระยะ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดำเนินการมาถึงระยะที่ 3

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-145

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

11 ตุลาคม 2562

กระทรวงเกษตรฯ ขออนุมัติดำเนินการตามคกก. นโยบายยางธรรมชาติ 1/2562

17 ตุลาคม 2562

ครม.อนุมัติตามมติคกก.นโยบายบางธรรมชาติ 1/2562

20 พฤศจิกายน 2562

จ่ายเงินปีะกันรายได้ ระยะที่ 1 งวดที่ 1

14 สิงหาคม 2563

กระทรวงเกษตรฯขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2

6 พฤศจิกายน 2563

ครม.ลงมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2

11 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงเกษตรฯขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3

2 ธันวาคม 2564

ครม.ลงมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง