promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

ส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี ระบบบำนาญและสวัสดิการ (เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน)

thumbnail-296
equality

คุณภาพชีวิต

ประชาชาติ

รายละเอียด

พรรคประชาชาตินโยบายด้านการศึกษาให้ทุนเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีและกู้ยิมเงินปลอดดอกเบี้ย ยกเลิกดอกเบี้ยกยศ. มีหนี้ต้องใช้ แต่ค่าปรับและดอกเบี้ยต้องยกเลิก อีกทั้งสามารถรักษาพยาบาลฟรี และพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้เท่าเทียม ให้เบี้ยผู้สูงอายุพรรคประชาชาติให้เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เรื่องให้ทุนเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ตอนนี้ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย และพิจารณาวาระ 1 ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 25 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 แต่ปัจจุบันเป็นแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระบบขั้นบันได โดยผู้มีอายุ 60 ปี ถึง 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา 600 บาทต่อเดือน อายุ 70 ปี ถึง 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน อายุ 80 ปี ถึง 89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน อายุ 90ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มแค่กลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 8,382.2 ล้านบาท สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10,946,646 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ซึ่งไม่พบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรักษาพยาบาลฟรี

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-296

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

5 สิงหาคม 2565

นายกรัฐมนตรีกล่าวเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง