promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ไม่พบความเคลื่อนไหว

สปก. ไม่เพียงแค่ทำเกษตร

thumbnail-304
administration

บริหารจัดการ

ประชาภิวัฒน์

รายละเอียด

เป็นนโยบายที่มองว่าสปก. ควรเป็นได้มากกว่าการเพาะปลูก โดยพรรคประชาภิวัฒน์เสนอให้ สปก. ต้องมีคุณค่าและมูลค่าใกล้เคียงโฉนดสามารถเข้าธนาคาร เพื่อนำเงินมาต่อยอดธุรกิจในที่ดินนั้นๆ สามารถทำโฮมสเตย์ทำธุรกิจเปิดร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพในพื้นที่นั้นๆ สร้างรายได้ไม่จำกัด แค่การเกษตรอย่างเดียว ซึ่งไม่พบความเคลื่อนไหว และตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 สปก. เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-304

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง