promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

แก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งให้เกิดสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

thumbnail-38
security

ความมั่นคง

ประชาชาติ

รายละเอียด

ซึ่งไม่พบความเคลื่อนไหอย่างเป็นรูปธรรม แต่กระตุ้นให้มีการสอบทานร่างพระราชบัญญัติ โดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วาระพิจารณาร่างงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ พรรคประชาชาติได้อภิปรายว่า กฎหมายนี้มีความสำคัญต้องพิจารณาให้รอบคอบ การระบุมาตราความผิดที่อยู่ในเกณฑ์คุ้มครองแคบไปไม่ตอบโจทย์ปัญหา และหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายิงเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้ร้าย ซึ่งคิดว่าสำนักงานคุ้มครองพยานควรจะไปหารือในวาระที่ 2 ควรหารือศาลยุติธรรม ว่าควรจะไปอยู่กับศาลยุติธรรมได้หรือไม่ มิฉะนั้นแล้วพยานกลุ่มนี้จะเสี่ยงพยานเท็จได้ หรือเป็นพยานที่จะทำเพื่อให้ประโยชน์แก่รัฐเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งกระทู้สดให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษ คือ พ.ร.ก.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยพรรคประชาชาติกล่าวว่าตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทรมานในรูปแบบต่างๆ ได้รับทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-38

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

17 มิถุนายน 2564

พรรคประชาชาติยื่นกระทู้สดต่อรัฐมนตรีกลาโหมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

7 กรกฎาคม 2564

พรรคประชาชาติอภิปรายในวาระพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง