promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

ขยายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา 1,000 แห่ง ใน 4 ปี

thumbnail-42
equality

คุณภาพชีวิต

พลังประชารัฐ

รายละเอียด

สานต่อการทำงานเดิมที่ได้ขยายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา จากเดิมเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับการศึกษา

หมายเหตุ : โครงการต่อยอดจากรัฐบาลคสช.

เป็นนโยบายหรือโครงการที่มีการดำเนินการมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัย รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้วพรรค การเมือง/รัฐบาลนำมาสานต่อทำต่อเนื่องมา ไม่ได้เริ่มทำ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-42

ไทม์ไลน์

26 มกราคม 2559

ดำเนินการประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตำบลละ 1 โรงเรียน

20 มิถุนายน 2559

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED

12 สิงหาคม 2561

ประกาศความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการาศึกษา" ขององค์กรเอกชนรายใหม่ ผู้ร่วมโครงการระยะที่ 1

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2564

ดำเนินโครงการอยู่ระยะ 3 รุ่น รวม 5,326 โรงเรียน

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง