promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

จัดสรรที่ดินรัฐให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกิน

thumbnail-70
equality

คุณภาพชีวิต

พลังปวงชนไทย

รายละเอียด

ไม่พบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคำสัญญานี้ของพรรคพลังปวงชนไทย แต่รัฐบาลเดินหน้าจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยจัดสรรที่ดินแก่ประชาชนแล้วกว่า 850,000 ไร่ มีการพัฒนาระบบน้ำ ทำโรงไฟฟ้าชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกพืชที่ราคาตกต่ำให้มีราคาสูงขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างที่ดินป่าชายเลน และปรับปรุงที่ดินเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ หรือ One Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วใน 22 จังหวัด เหลืออีก 44 จังหวัดที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรม สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและทำกิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประชาชน ่

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-70

ไทม์ไลน์

7 ตุลาคม 2557

คสช.และนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ(ข้อ 7) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แต่งตั้งคกก.แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน

14 ตุลาคม 2557

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติและประกาศในราชกิจจาฯ

5 เมษายน 2558

มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบาย คทช.

13 มิถุนายน 2560

มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานของคทช. และรับทราบกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ราชพัสดุ

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

30 กันยายน 2564

ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2558 -2564จัดคนเข้าใช้ประโยชน์ 60,419 ราย 74,612 แปลง

20 กุมภาพันธ์ 2565

รัฐบาลเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกิน สร้างความมั่นคงแก่ประชาชน

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง