promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

thumbnail-94
equality

คุณภาพชีวิต

พลังประชารัฐ

รายละเอียด

เป็นโครงการที่ต่อยอดจากที่ทำไว้หนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ โครงการ National e-payment มีโครงการย่อย “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ให้เงินคนทำงานรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี (เส้นยากจน) เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมาการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐยังมีข้อจำกัด โดยการจัดสรรเงินไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะข้อมูลยังกระจัดกระจาย และไม่พบข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นฐานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือได้ นโยบายนี้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือในมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ National e-Payment ของรัฐบาล โดยจะมีการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดย 1 ในคุณสมบัติของผู้ถือบัตร คือจะต้องมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท/ปี และแบ่งย่อยออกเป็น ผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/คน/เดือน ซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลมีการโอนเงินผ่านบัตรนี้แล้ว รวมถึงมีเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพิ่มเติมอีก

หมายเหตุ : โครงการต่อยอดจากรัฐบาลคสช.

เป็นนโยบายหรือโครงการที่มีการดำเนินการมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัย รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้วพรรค การเมือง/รัฐบาลนำมาสานต่อทำต่อเนื่องมา ไม่ได้เริ่มทำ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-94

ไทม์ไลน์

3 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559

เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน

21 กันยายน 2560

เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

1 พฤศจิกายน 2562

แจกเงิน

ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ครม.มีมติเห็นชอบเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรเดือนละ 500 บาท 3 เดือน

มกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตร 500 บาท

กรกฎาคม 2564 - ธันวาคม 2564

ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตร 200 บาท

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง